Login

ผู้ลงทะเบียน main congress ในการประชุมวิชาการประจำปี 2565 (21-23 เมษายน 2565) ทุกท่านสามารถรับชม rerun video ย้อนหลัง โดยใช้ user & password เดิม ซึ่งฝ่ายลงทะเบียนนำส่งให้ทุกท่านทางอีเมล (search จม.เข้า ในอีเมลท่าน ส่งจาก rcpt@registration-master.com) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านอีเมล rcpt.register2022@gmail.com